Australian Shepherd 10 inches long 

Customer Reviews