Australian Shepherd 16 inches long

Customer Reviews